Propozycje zmian dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec komorników

Poselska zmiana w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje powołanie nowego organu postępowania dyscyplinarnego – rzecznika dyscyplinarnego – instytucji znanej wszystkim innym samorządom zawodowym zawodów prawniczych, pełniącej funkcję oskarżycielską.

Powołanie rzecznika dyscyplinarnego ma na celu rozdzielenie oddzielenie funkcji orzekania w sprawach dyscyplinarnych od oskarżycielskiej i gromadzenia materiału dowodowego w sprawie. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego będącego nowym organem postępowania dyscyplinarnego będzie należało przede wszystkim prowadzenie dochodzenia mającego na celu zebrania dowodów dla wyjaśnienia okoliczności sprawy, podjęcie decyzji co do dalszego biegu postępowania dyscyplinarnego, a w razie złożenia wniosku o ukaranie pełnienie funkcji oskarżyciela w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną oraz sądem okręgowym.

Prawomocne orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej co do kary pieniężnej oraz zasądzonych kosztów postępowania dyscyplinarnego ma stanowić podstawę do prowadzenia egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przeciwko ukaranemu komornikowi albo asesorowi komorniczemu lub aplikantowi po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii ukaranego komornika lub siedzibę kancelarii, w której ukarany aplikant lub asesor komorniczy był lub jest zatrudniony.

Ponadto projekt reguluje kwestię wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz instytucję przerwania biegu przedawnienia dyscyplinarnego przez każdą czynność rzecznika dyscyplinarnego.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

 

Zobacz pełny artykuł