RPO chce ujednolicenia ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”

Jak podkreśliła Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz w piśmie skierowanym do Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zapewnia osobom eksmitowanym nawet minimalnej ochrony przed bezdomnością. Ochronie takiej nie podlegają zwłaszcza osoby, które powinny być w sposób szczególny chronione przed bezdomnością, tj. osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, kobiety w ciąży, osoby nieletnie. W świetle obowiązujących przepisów organ egzekucyjny ma więc obowiązek wyeksmitowania takiej osoby bez zapewnienia jej jakiegokolwiek schronienia.

W ostatnim wystąpieniu w tej sprawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w celu ujednolicenia standardów ochrony wszystkich eksmitowanych lokatorów przed bezdomnością. W odpowiedzi na to wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w piśmie z 18 czerwca 2014 r. poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że 11 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powołano Zespół roboczy do spraw analizy resortowych przepisów mieszkaniowych dotyczących opróżniania i eksmisji osób nieuprawnionych z lokali mieszkalnych, będących w zarządzie, administracji i dyspozycji poszczególnych służb mundurowych podległych lub nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych, którego przewodniczącym został Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zespół pracuje nad kwestiami prawnymi dotyczących opróżniania lokali mieszkalnych, które wynikają z przepisów: ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji, ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, ustawy z 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

RPO zwróciła się do minister spraw wewnętrznych o przekazanie informacji, na jakim etapie są prace nad zmianami w prawie, zawartymi we wskazanych wyżej ustawach, a dotyczącymi zapewnienia ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”.

Zobacz pełny artykuł