Rząd: komornicy najbardziej skuteczni w egzekwowaniu alimentów

Rząd uważa, że egzekucja świadczeń alimentacyjnych, którą przeprowadzają komornicy jest znacznie efektywniejsza, niż egzekucja tych świadczeń prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych na drodze egzekucji administracyjnej. I proponuje zmiany w prawie, które mają pozostawić egzekucję alimentów tylko w gestii komorników sądowych.

Chodzi o przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Najważniejsze zmiany dotyczą dwóch ustaw: o pomocy osobom uprawionym do alimentów i  o świadczeniach rodzinnych. Ich celem jest uproszczenie i zmniejszenie procedur administracyjnych związanych ze stosowaniem tych ustaw, bardziej racjonalne funkcjonowanie organów działających na ich podstawie oraz efektywniejsze odzyskiwanie przez budżet państwa od dłużników alimentacyjnych należności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Obecnie należności dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, egzekwowane są dwutorowo: przez komorników sądowych w trybie egzekucji sądowej i przez naczelników urzędów skarbowych w trybie egzekucji administracyjnej. Nie powoduje to jednak wzrostu wielkości wyegzekwowanych należności, a generuje znaczne koszty związane z obsługą głównie egzekucji administracyjnej. Aby zracjonalizować proces dochodzenia tych należności rząd proponuje likwidację egzekucji administracyjnej i zastąpienie jej egzekucją sądową.

Z przeprowadzonych przez rząd analiz wynika, że należności odzyskiwane przez komorników sądowych znacznie przewyższają (w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt razy) te uzyskiwane w trybie egzekucji administracyjnej. Jednocześnie w wielu gminach, mimo poniesionych kosztów związanych z egzekucją administracyjną, nie wyegzekwowano w tym trybie żadnych należności.

Zmianie ma ulec także sposób przekazywania gminom środków z odzyskanych od dłużników alimentacyjnych należności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należna gminom część odzyskanych środków, tj. 40 proc., będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Rozwiązanie to jest realizacją postulatów gmin.

W sytuacji, gdy organ właściwy dłużnika alimentacyjnego po otrzymaniu od organu właściwego wierzyciela kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, ustali, że jego sytuacja nie uległa zmianie lub po raz kolejny uniemożliwia on przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź odmówi złożenia oświadczenia majątkowego – to organ właściwy dłużnika nie będzie już musiał podejmować tych samych działań wobec dłużnika.

Omawiany projekt zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych trafił teraz do prac w Sejmie.

Zobacz pełny artykuł