Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących wnoszenia skarg na czynności komornika

Nowelizacja Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonuje wielu zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Wśród nich są też zmiany w zakresie wnoszenia skarg na czynności komornika.

W myśl zmienionych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego skarga nie będzie przysługiwała na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Skargę trzeba będzie wnieść w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności będzie trzeba wnieść w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Skarga będzie wnoszona do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekaże je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadomi skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi będzie przysługiwało zażalenie.

Obecnie nowelizacja Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw trafiła do prac w Senacie.

Zobacz pełny artykuł