Będą zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników

Powołanie rzecznika dyscyplinarnego to główna zmiana w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

W myśl znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zmianie uległa wysokość dyscyplinarnej kary pieniężnej. Kara pieniężna będzie wynosiław granicach od dwukrotnej do trzydziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Karą dysplinarną będzie też kara zawieszenia komornika w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2lat.

Komisja dyscyplinarna będzie mogła orzec o podaniu treści prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy. Podanie treści prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości będzie następowało na koszt skazanego.

Po upływie 5 lat od dnia popełnienia czynu nie będzie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a postępowanie wszczęte ulegnie umorzeniu. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż przedawnienie.

Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa się przez każdą czynność rzecznika dyscyplinarnego w sprawie lub złożenie przez ministra soprawiedliwości, prezesów sądów, sędziów-wizytatorów, organy samorządu komorniczego oraz komorników – wizytatorów wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym będzie rzecznik dyscyplinarny. Niezależnie od działania rzecznika dyscyplinarnego, jako oskarżyciel w postępowaniu dyscyplinarnym będzie mógł występować minister sprawiedliwości, prezesi sądów, sędziowie-wizytatorzy, organy samorządu komorniczego oraz komornicy-wizytatorzy.

Rzecznika dyscyplinarnego będzie powoływał minister sprawiedliwości, spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą.

Kadencja rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców będzie trwała 4 lata licząc od dnia powołania. Obsługę rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zapewni Krajowa Rada Komornicza.

Omawiana nowelizacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Obecnie trafiła do prac w Senacie.

Zobacz pełny artykuł