Droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu informacji

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego – orzekł Sąd Najwyższy.

W sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższyw uchwale z 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 66/15,spółdzielnia mieszkaniowa (powód) wniosła o zasądzenie od pozwanego komornika sądowego należności z tytułu udzielonych mu informacji na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Sąd rejonowy umorzył postępowanie w zakresie, w którym powódka ograniczyła roszczenie, a w pozostałej części oddalił powództwo – jako nieuzasadnione.

Rozpoznając apelację wniesioną przez powódkę od orzeczenia oddalającego pozew, sąd okręgowy powziął wątpliwość prawną dotyczącą dopuszczalności drogi sądowej dla rozpoznania zgłoszonego roszczenia, którą przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.

Sąd Najwyższy, wydając wskazaną wyżej uchwałę, stwierdził, że przepis art. 2 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji nakłada na wymienione w nim podmioty, w tym na spółdzielnie mieszkaniowe, obowiązek udzielania na pisemne żądanie komornika informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia przez niego postępowania egzekucyjnego. Informacje te trzeba traktować jako szczególny środek dowodowy w rozumieniuart. 309 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji udzielenie tych informacji jest – z wyjątkami wyszczególnionymi w ust. 7 – odpłatne, a komornik uiszcza opłatę na wezwanie zobowiązanego podmiotu, po udzieleniu informacji. Koszt tej opłaty został zaliczony z mocyart. 39 ust. 2 pkt 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji do wydatków, których zwrotnależy się komornikowi, a tym samym – powinna ona zostać rozliczona przez niego w postanowieniu o ustaleniu kosztów postępowania.

W kwestii czy podmiot udzielający informacji (w sprawie jest nim spółdzielnia mieszkaniowa) może dochodzić zasadzenia tej opłaty od komornika w odrębnym procesie Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi negatywnej.Relacje prawne w postępowaniu egzekucyjnym, a więc w postępowaniu regulowanym przepisami o charakterze publicznoprawnym, powstające pomiędzy organem egzekucyjnym a jego uczestnikami nie mają cech właściwych dla równorzędnych podmiotów, gdyż dominuje tu stosunek nadrzędności organu egzekucyjnego i odpowiadający mu stosunek podporządkowania ze strony uczestników i osób trzecich.

Zobacz pełny artykuł