Nowe poselskie propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą obligatoryjnej treści pozwu, jak również obligatoryjnej treści wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu determinującego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W myśl proponowanych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna i wykazanie, że dochodzone roszczenie nie uległo przedawnieniu lub, że dłużnik zrzekł się skorzystania z zarzutu przedawnienia.

Ponadto, we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu będzie trzeba wskazać świadczenie, które ma być spełnione i wykazać, że dochodzone roszczenie nie uległo przedawnieniu lub, że dłużnik zrzekł się skorzystania z zarzutu przedawnienia, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Omawiany projekt nowelizacji na wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Projekt ten trafił teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Zobacz pełny artykuł