Zmiany w kosztach postępowania nakazowego

23 lipca. nr. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która przewiduje, że w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.

 

Chodzi o nowelizację ustawy z 15 maja 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: uksc). Ma ona na celu dostosowanie przepisów do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. S 4/14.

W myśl nowelizacji w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie kwoty pobranej na podstawie art. 19 ust. 4 uksc. Tym samym jego skłonność do ugodowego zakończenia sporu będzie premiowana w analogiczny sposób, jak koncyliacyjna postawa powoda, który zachowa prawo do zwrotu połowy opłaty uiszczonej wraz z wniesieniem pozwu. Do tej pory w u.k.s.c. nie było tego typu instrumentu, który nie tylko powoda, lecz również pozwanego motywowałby do zawarcia ugody w razie przekazania sprawy sądowi w związku z wniesieniem zarzutów od wydanego wcześniej nakazu zapłaty.

Nowelizacja, w ślad za sugestią Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. S 4/14zakłada zwrot połowy opłaty wniesionej przez pozwanego i ma znajdować zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy ugoda została zawarta w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Gdyby zaś do ugody doszło już po poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu drugiej instancji, czyli po wniesieniu apelacji, adekwatną normą prawną będzie wciąż norma wyrażona w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c uksc, na mocy której uprawnionym do uzyskania zwrotu połowy opłaty jest ten podmiot, który wniósł pismo wszczynające postępowanie w instancji, tj.autor apelacji.

Zobacz pełny artykuł