Trybunał Konstytucyjny zbada przepisy dotyczące przymusowej sprzedaży mieszkania w drodze licytacji

8 października br. Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności z konstytucją przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umożliwiających przymusową sprzedaż mieszkania w drodze licytacji w razie niewłaściwego zachowania osoby korzystającej z lokalu albo długotrwałego zalegania z opłatami eksploatacyjnymi za mieszkanie.

 

Trybunał Konstytucyjny 8 października br., sygn. akt SK 11/13 orzeknie o zgodności:

  • 17 z indeksem 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, l1 i 5, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej,
  • 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, w myśl którego jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości
    z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 

Jak podkreślił skarżący w skardze do Trybunału Konstytucyjmego, cena uzyskana z licytacji wcale nie musi odpowiadać cenie rynkowej, ponieważ w przypadku konieczności ogłoszenia drugiej licytacji (art. 963 Kodeksu postępowania cywilnego) lokal może zostać sprzedany za 2/3 jego rzeczywistej ceny. W takiej sytuacji spółdzielnia pozostanie niezaspokojona, a jedynym wygranym będzie nabywca lokalu w drodze licytacji.

Zdaniem skarżącego, przymusowa sprzedaż mieszkania w drodze licytacji jest środkiem zbyt dolegliwym dla dłużnika, ponieważ dochodzenie zaległych opłat może odbywać na zasadach ogólnych lub w postępowaniu upominawczym. W ocenie skarżącego nieproporcjonalność przymusowej sprzedaży lokalu należy także ocenić w kontekście art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego, nakazującym taki sposób egzekucji, który byłby najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Zobacz pełny artykuł