Zmiany w egzekucji alimentów

19 września br. weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych, która przewiduje likwidację egzekucji administracyjnej alimentów.

Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawię o świadczeniach rodzinnych z 24 lipca 2015 r. Większość jej przepisów wchodzi w życie 19 września br. (Dz.U. 2015, poz. 1302).

Obecnie należności dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa są egzekwowane przez komorników sądowych w trybie egzekucji sądowej i przez naczelników urzędów skarbowych w trybie egzekucji administracyjnej. Jednak egzekucja administracyjna świadczeń alimentacyjnych jest nieskuteczna i generuje duże koszty związane z obsługą egzekucji. W ocenie rządu, który przygotował omawianą nowelizację, komornicy uzyskują znacznie lepsze efekty w egzekwowaniu alimentów.

Omawiana nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych likwiduje administracyjną egzekucję alimentów i pozostawia kwestię egzekwowania alimentów tylko w kompetencji komorników.

Zmienione przepisy przewidują, że jeżeli organ właściwy dłużnika alimentacyjnego po otrzymaniu od organu właściwego wierzyciela kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika ustali, iż jego sytuacja nie uległa zmianie lub po raz kolejny uniemożliwia on przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź odmówi złożenia oświadczenia majątkowego – to organ właściwy dłużnika nie będzie już musiał podejmować tych samych działań wobec dłużnika.

Zobacz pełny artykuł