Odpowiedzialność odszkodowawcza komorników

Komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji zarówno wtedy, gdy wykonuje czynności egzekucyjne, jak i wówczas, kiedy podejmuje inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji – orzekł Sąd Najwyższy.

 

W wyroku z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt II CSK 544/14, Sąd Najwyższy nie zgodził się z oglądem autora skargi kasacyjnej, który termin „czynności”, przy wykonywaniu których wyrządzona została szkoda, utożsamia z pojęciem „czynności egzekucyjnych” w wąskim rozumieniu, ograniczającym je wyłącznie do czynności, zmierzających bezpośrednio do przymusowego zaspokojenia wierzyciela. Pogląd ten prowadzi do bezzasadnego wniosku, że wszelkie postanowienia komornika, w tym określające koszty egzekucyjne, mimo że wydawane są w toku właściwego postępowania egzekucyjnego, ale jako że nie zmierzają bezpośrednio do wspomnianego celu, nie są czynnościami egzekucyjnymi. Przeciwko takiemu zapatrywaniu przemawia chociażby przyjmowany powszechnie podział czynności egzekucyjnych komornika na czynności ściśle wykonawcze oraz czynności orzekania.

Ustawodawca w art. 23 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji odpowiedzialność odszkodowawczą komornika związał z „niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu czynności”. Takie unormowanie wskazuje, że źródłem szkody, za którą komornik odpowiada, są wszelkie działania lub zaniechania przy wykonywaniu „czynności”, a więc zarówno czynności egzekucyjne wykonywane przez komornika jako organ egzekucyjny, jak również inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji.

W ocenie Sądu Najwyższego nie ma zatem żadnych podstaw, aby interpretując art. 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji odpowiedzialność odszkodowawczą komornika za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem ograniczać do czynności egzekucyjnych mających na celu wykonanie orzeczenia sądowego. W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w tym przepisie zarówno wtedy, gdy wykonuje czynności egzekucyjne, jak i wówczas, gdy podejmuje inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji

Zobacz pełny artykuł