Zmiana zasad dotyczących wpływu spraw do komorników

Od 8 listopada 2015 r. zmieniły się zasady dotyczące wpływu spraw do kancelarii komorniczych. Ma to na celu racjonalne rozłożenie wpływu spraw do komorników.

Chodzi o ustawę z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r., poz. 624). W myśl zmienionych przepisów, komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

  • w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10000.

 

Zaległość powyższą oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Skuteczność oblicza się, ustalając procentowy stosunek liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.

W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, oblicza się po upływie roku następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.

Większość przepisów omawianej nowelizacji ustawy weszło w życie 8 listopada br.

Zobacz pełny artykuł