RPO pisze do prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie skuteczności egzekucji alimentów

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi rodziców, którzy wskazują na znaczne trudności z wyegzekwowaniem od drugiego rodzica alimentów należnych dziecku. Analogiczne trudności występują przy egzekucji od dłużników alimentacyjnych zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach funduszu alimentacyjnego. Skarżący krytycznie oceniają efektywność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w tego typu sprawach.

Do RzecznikaPraw Obywatelskich wpływają skargi rodziców, którzywskazują na znacznetrudnościz wyegzekwowaniem od drugiego rodzica alimentównależnych dziecku.

Analogiczne trudności występują przy egzekucji od dłużników alimentacyjnych zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach funduszu alimentacyjnego.

Wskargach tych zawarta jest krytyczna ocena efektywności postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w tego typu sprawach. Zdaniem skarżącychprzy braku dobrej woli dłużnika alimentacyjnegobardzo trudno jest uzyskać dla dziecka świadczenia przyznane mu prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Do Rzecznika zwracają się także przedstawiciele organizacji zrzeszających takich rodziców. Podnoszą oni dużą skalę tego negatywnego zjawiska i zwracają uwagę na liczne problemy, będące wynikiem niemożności wyegzekwowania należnych dzieciom świadczeń.

RPO zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Komorniczej z prośbą o wyjaśnienie, jak w ocenie samorządu komorniczego przedstawia się kwestia efektywności egzekucji komorniczej alimentów oraz zwrotu świadczeń alimentacyjnych. Jeżeli w ocenie samorządu poprawa tej efektywności wymaga zmiany przepisów, Rzecznik zwrócił się o wskazanie obszarów proponowanych zmian.

Zobacz pełny artykuł