Wydłużenie terminu zapewnienia najemcom lokali zamiennych

Wydłużenie terminu zapewnienia najemcom lokali zamiennych w razie konieczności rozbiórki budynku

Dnia 31 grudnia 2015 r. wygasa spoczywający na gminach obowiązek zapewnienia lokali zamiennych lokatorom, którym właściciel po tej dacie wypowie najem lokalu wymagającego eksmisji w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Sejm uchwalił zmiany w prawie, które wydłuża wskazany wyżej termin do 31 grudnia 2017 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 16 grudnia 2015 r. ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. Obowiązek ten spoczywa na właściwej gminie. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego wyznaczyła datę 31 grudnia 2015 r. jako graniczną dla stosowania powyższego przepisu.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 16 grudnia 2015 r. przewiduje, że w razie wypowiedzenia najmu najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2017 r., na właściwej gminie.

Senat nie wniósł poprawek do omawianej nowelizacji. Trafiła ona obecnie do prezydenta do podpisu.

Warto dodać, że Rzecznik Praw Obywatelskich już na początku grudnia 2015 r. sygnalizował konieczność wydłużenia omawianego terminu.

Zobacz pełny artykuł