Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej komorników

Komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji zarówno wtedy, gdy wykonuje czynności egzekucyjne, jak i wtedy, gdy podejmuje inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji – orzekł Sąd Najwyższy.

W wyroku wydanym przez Sąd Najwyższy 24 czerwca 2015 r., sygn. akt II CSK 544/14 sąd ten orzekł, że za czynności egzekucyjne nie można uznać czynności polegających na ustaleniu i pobraniu opłat egzekucyjnych, nie służą one bowiem zaspokojeniu wierzyciela, a jedynie mają na celu pokrycie kosztów działalności egzekucyjnej komornika), prowadzonej przez niego na własny rachunek. Oznacza to, że ustawodawca wyraźnie oddzielił wykonywanie przez komornika czynności w ramach przyznanych mu kompetencji od czynności polegających na pobieraniu opłat egzekucyjnych.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, nie można zgodzić się z poglądem skarżącego, który termin „czynności”, przy wykonywaniu których wyrządzona została szkoda, utożsamia z pojęciem „czynności egzekucyjnych” w wąskim rozumieniu, ograniczającym je wyłącznie do czynności, zmierzających bezpośrednio do przymusowego zaspokojenia wierzyciela. Pogląd ten prowadzi do bezzasadnego wniosku, że wszelkie postanowienia komornika, w tym określające koszty egzekucyjne, mimo że wydawane są w toku właściwego postępowania egzekucyjnego, ale jako że nie zmierzają bezpośrednio do wspomnianego celu, nie są czynnościami egzekucyjnymi. Przeciwko takiemu zapatrywaniu przemawia chociażby przyjmowany powszechnie podział czynności egzekucyjnych komornika na czynności ściśle wykonawcze oraz czynności orzekania. Ustawodawca w art. 23 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji odpowiedzialność odszkodowawczą komornika związał z „niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu czynności”. Takie unormowanie wskazuje, że źródłem szkody, za którą komornik odpowiada są wszelkie działania lub zaniechania przy wykonywaniu „czynności”, a więc zarówno czynności egzekucyjne wykonywane przez komornika jako organ egzekucyjny, jak również inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji – podkreślił Sąd Najwyższy.

Zobacz pełny artykuł