Zmiany w egzekucji z emerytury i renty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

W art. 139 i następnych ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidziano możliwość dokonywania potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i granice procentowe tych potrąceń.

Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających świadczenia podlegające potrąceniom jest wprowadzenie tzw. kwoty wolnej. Kwota ta wyraża część świadczenia nieobjętą egzekucją (potrąceniami) i odpowiada określonemu procentowo ułamkowi najniższej emerytury bądź renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada podniesienie kwoty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota emerytury i renty w wysokości najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Od zasady nowelizacja przewiduje dwa wyjątki. W myśl pierwszego z tych wyjątków w przypadku potrącenia miedzy innymi kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń lub kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wolna od potrąceń będzie kwota w wysokości 75% najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast w razie potrącenia należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek, wolna od potrąceń będzie kwota w wysokości 30% najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zobacz pełny artykuł