Zmiany dotyczące wpływu spraw do komorników

Dnia 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczący odmowy wszczęcia egzekucji ze względu na wpływ określonej liczby spraw do kancelarii komorniczej.

 

Chodzi o nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 624), której część przepisów weszła w życie 8 listopada 2015 r.

Jeden z przepisów wskazanej wyżej nowelizacji wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nim komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10000.

 

W myśl pozostałychprzepisów omawianej nowelizacji, które weszły w życie 8 listopada 2015 r. zaległość oblicza się dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Skutecznośćoblicza się, ustalając procentowy stosunek liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.

Zobacz pełny artykuł