Minister sprawiedliwości powołał rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorników

Dnia 1 lutego 2016 r. minister sprawiedliwości powołał na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorniczej komornika Jerzego Bojanowskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie.

Jerzy Bojanowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na stanowisko komornika powołany został w 2005 r. W latach 2006–2014 był członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Warszawie. Od 2010 r. sprawował funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Zadaniem rzecznika dyscyplinarnego jest prowadzenie dochodzenia z urzędu albo na wniosek jednego ze wskazanych podmiotów: ministra sprawiedliwości, prezesa sądu, sędziego-wizytatora, organów samorządu komorniczego oraz komornika-wizytatora. Wniosek o wszczęcie dochodzenia wiąże rzecznika dyscyplinarnego.

Po przeprowadzeniu dochodzenia i uznaniu, że zebrane dowody są wystarczające do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o ukaranie. Złożenie takiego wniosku wszczyna postępowanie przed komisją dyscyplinarną.

Rzecznika dyscyplinarnego powołuje minister sprawiedliwości spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców, których również powołuje minister sprawiedliwości w liczbie nie większej niż trzech, spośród kandydatów przedstawionych przez rzecznika dyscyplinarnego po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Komorniczej. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata licząc od dnia powołania.

Zobacz pełny artykuł