Rzecznik interweniuje w sprawie prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w post. dysc.

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudził, fakt, że sądem właściwym do rozpoznania odwołania wniesionego przez komornika jest sąd okręgowy, nad którym zwierzchni nadzór administracyjny sprawuje jeden z wnioskodawców tego postępowania, czyli prezes sądu okręgowego, co może prowadzić do naruszenia prawa komornika do bezstronnego i rzetelnego postępowania odwoławczego.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich trwa analiza zgodności z konstytucją przepisów w omawianej sprawie. Rzecznik zwróci się do prezesa Krajowej Rady Komorniczej o zajęcie stanowiska w tej sprawie. RPIO chce wiedzieć, czy zdaniem samorządu komorniczego w postępowaniu dyscyplinarnym komorników zapewnione są dostateczne gwarancje prawa do rzetelnego procesu (art. 45 ust. 1 konstytucji).

Zobacz pełny artykuł