Sejm pracuje nad podniesieniem kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji

W sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Projekt przewidujepodniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji, tak aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

W art. 139 i następnych ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidziano możliwość dokonywania potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i granice procentowe tych potrąceń.

Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających świadczenia podlegające potrąceniom jest wprowadzenie tzw. kwoty wolnej. Kwota ta wyraża część świadczenia nieobjętą egzekucją (potrąceniami) i odpowiada określonemu procentowo ułamkowi najniższej emerytury bądź renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia.

Wysokość kwoty wolnej jest zróżnicowana i w obecnym stanie prawnym, w zależności od kategorii potrąceń wynosi 60%, 50% albo 20% najniższej emerytury (renty). Jest to o wiele mniejsze zabezpieczeniu niż np. z wynagrodzenia za pracę, gdzie przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwotą wolną od potrąceń jest wysokość minimalnego wynagrodzenia. Duże ograniczenia są również przy egzekucji z rachunków bankowych. Pieniądze na rachunkach oszczędnościowych wolne są od zajęcia na podstawie sądowego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast świadczenia emerytalno-rentowe są bardzo słabo chronione. Nawet z najniższej emerytury, czy renty, komornik może prowadzić egzekucję.

W sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt ustawy zakłada zmianę brzmienia ust. 1 w art. 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych i podniesienie kwoty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota emerytury i renty w wysokości najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Od zasady określonej w art. 141 ust. 1 pkt 1, wyjątek stanowią pkt. 2 i 3.

W myśl pierwszego z tych wyjątków w przypadku potrącenia świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 139 ust. 1–4 i 6–9, a zatem:

  • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy;
  • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń;
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
  • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
  • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;
  • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
  • zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty:

– wolna od potrąceń będzie kwota w wysokości 75% najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustęp 2 proponowanej nowelizacji zakłada natomiast, że w razie potrącenia należnościz tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek, wolna od potrąceń będzie kwota w wysokości 30% najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zobacz pełny artykuł