Niedopuszczalność naliczania odsetek od opłaty za informację o danych

Niedopuszczalne jest naliczanie odsetek od opłaty za informację o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek udzieloną komornikowi sądowemu – orzekł Sąd Najwyższy.

 

W sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w uchwale z 11 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 92/15, sąd ten orzekł, że opłata za informację o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek, udzieloną komornikowi sądowemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 50 ust. 3 i 10 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie jest świadczeniem pieniężnym, od którego – w razie opóźnienia się z jego spełnieniem – przysługują odsetki ustawowe na podstawie przepisów prawa cywilnego.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że w art. 50 ani w żadnym innym przepisie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidziano obowiązku zapłaty przez komornika odsetek za opóźnienie w uiszczeniu opłaty za informację o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek. Ustawodawca zaś w tej samej ustawie uregulował obowiązek zapłaty odsetek od innych należności pieniężnych, czego przykładem są przepisy art. 23, 47, 84 i 85 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zobacz pełny artykuł