Termin zwolnienia rachunku bankowego spod zajęcia egzekucyjnego

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie rozstrzygają istotnej z punktu widzenia ochrony praw i interesów byłych dłużników kwestii związanej z terminem zwolnienia ich rachunków bankowych spod egzekucji.

Dotyczy to sytuacji, w których postępowanie egzekucyjne zostało zakończone wskutek uregulowania wszelkich należności bądź gdy wierzyciel złożył stosowny wniosek w tym przedmiocie.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 2497 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazał, że postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o ukończeniu tego postępowania w inny sposób jest skuteczne od chwili jego wydania. Wynika to z przepisu art. 360 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym (art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Bank powinien zatem zostać zawiadomiony o fakcie ukończenia postępowania egzekucyjnego niezwłocznie po wydaniu takiego postanowienia. Oczekiwanie na uprawomocnienie się tego orzeczenia nie znajduje uzasadnienia.

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji z rachunku bankowego. Nowelizacja ta wprowadza wymóg doręczania bankowi wszelkich pism związanych z zajęciem rachunku bankowego za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego. Wdrożenie takiej formy komunikacji między komornikiem i bankiem zapewni standaryzację czynności, a przez to przyczyni się do ujednolicenia praktyki również w tym zakresie.

W konsekwencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości stwierdził, że nie zachodzi potrzeba podejmowania prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania kwestii terminu zawiadomienia banku (będącego poddłużnikiem) o ukończeniu postępowania egzekucyjnego.

Zobacz pełny artykuł