Coraz bliżej powstania Rejestru Spadkowego

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że do Rejestru Spadkowego będą wpisywane Europejskie Poświadczenia Spadkowe (EPS) oraz wszelkie zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń.

To najważniejsza zmiana wprowadzona do nowelizowanych przepisów, która ma obowiązywać od 8 września 2016 r., czyli od dnia rozpoczęcia funkcjonowania Rejestru Spadkowego.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić skuteczne stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia Europejskiego Poświadczenia Spadkowego. Proponowane przepisy zapewnią spójność systemu rejestrowania dokumentów wydawanych w sprawach spadkowych, przez co wzmocni się wiarygodność Rejestru Spadkowego i zwiększy bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Rejestr Spadkowy jest publicznym rejestrem, który będzie prowadzony przez Krajową Radę Notarialną. Będą w nim ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku. EPS jest dokumentem wydawanym alternatywnie (od 17 sierpnia 2015 r.) dla postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Dodatkowo mogą z niego korzystać zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub zarządcy spadku. Wydawany jest w sprawach, w których potrzebne jest wykazanie tytułu prawnego do spadku za granicą – jego posiadanie ułatwia załatwienie takiej sprawy.

Ponieważ do wydawania w Polsce Europejskich Poświadczeń Spadkowych uprawniony jest sąd i notariusz, zgodnie z projektem nowelizacji każdy z tych organów będzie musiał niezwłocznie ujawniać w Rejestrze Spadkowym informacje dotyczące EPS. Za dokonanie wpisu do Rejestru Spadkowego sąd lub notariusz będą pobierać opłatę, która zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej.

Omawiany projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do prac w Sejmie.

Zobacz pełny artykuł