Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości ws. prac nad zmianą przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości m.in. o dalsze obniżenie opłaty stosunkowej dobrowolnej spłaty zadłużenia po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat prowadzi z kolejnymi ministrami sprawiedliwości korespondencję w sprawie różnych kwestii z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zbiorczym wystąpieniem z 21 marca 2013 r. rzecznik zwrócił się do ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z wyliczeniem tych sfer, w których minister zgodził się z tezami wystąpień rzecznika, jednak za tą zgodą nie poszły konkretne działania legislacyjne.

W odpowiedzi ministra sprawiedliwości z 25 kwietnia 2013 r. zawarta została informacja o opracowywaniu kompleksowej zmiany przepisów dotyczących statusu zawodowego komorników sądowych oraz finansowania ich działalności. W piśmie ministra z 20 grudnia 2012 r. informowano rzecznika o rozważaniach nad wprowadzeniem zupełnie nowego aktu prawnego, regulującego jedynie kwestie ustrojowe i organizacyjne zawodu komornika sądowego.

W Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji wprawdzie wprowadzono od tego czasu kilka zmian, ale nie były to zmiany kompleksowe i nie rozwiązały one większości problemów sygnalizowanych we wspomnianych wystąpieniach rzecznika.

Należy w tym miejscu wskazać, że w Sejmie poprzedniej kadencji znalazł się poselski projekt wprowadzający m.in. dalsze obniżenie opłaty stosunkowej w przypadku dobrowolnej spłaty zadłużenia po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, zgodnie z postulatami rzecznika.

Opłata taka miała wynosić do 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Projekt ten jednak nie przeszedł całej ścieżki legislacyjnej i nie stał się obowiązującym prawem.

Nadal pozostaje nieuregulowana także inna ważna kwestia, którą Rzecznik Praw Obywatelskich podnosił w swoich pismach, tj. kwestia objęcia niższą, ośmioprocentową opłatą stosunkową egzekucji ze świadczeń z tytułu zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych. Świadczenia te bowiem pełnią tę samą funkcję, co świadczenia z ubezpieczenia społecznego, lecz ponieważ nie zostały wymienione w art. 49 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, są objęte ogólną opłatą, wynoszącą 15% wartości egzekwowanego świadczenia.

Jak wynika z odpowiedzi pana ministra Patryka Jakiego z 25 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości został powołany Zespół do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o uwzględnienie wskazanych wyżej wątków w pracach Zespołu oraz o poinformowanie o stanowisku ministra co do postulatów rzecznika, wyrażonych we wskazanym wystąpieniu rzecznika z 21 marca 2013 r. oraz w wystąpieniu z 23 listopada 2012 r.

Zobacz pełny artykuł