Kolejny komornik zawieszony przez Krajową Radę Komorniczą

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego zawiesiła 7 czerwca 2016 r. w czynnościach służbowych kolejnego komornika.

Krajowa Rada Komornicza podjęła taką decyzję w związku z wykrytymi przez organy samorządu komorniczego nieprawidłowościami w zakresie rejestracji spraw oraz naruszenia ograniczeń przewidzianych w art. 8 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, znowelizowanej Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie u.k.s.e. (Dz.U. z 2015 r., poz. 624).

W myśl art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. w rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. w przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Wybrany przez wierzyciela komornik nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Powody odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań określa art. 8 ust. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zobacz pełny artykuł