Rzecznik Praw Obywatelskich chce stworzenia wzoru tablic alimentacyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich po analizie problemu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie propozycji sędziów rodzinnych dotyczącej wykorzystania modelu niemieckiego, w którym tworzony jest wzór tablic alimentacyjnych, jak również o uproszczenie postępowania i przekazanie sprawy w ręce referendarzy sądowych.

Tablice alimentacyjne w wersji niemieckiej zawierają zestawienie wysokości dochodów osiąganych netto przez dłużnika alimentacyjnego z proponowaną wysokością alimentów dla dziecka, zmieniającą się w zależności od wieku dziecka. Im wyższe dochody oraz wiek dziecka, tym większa proponowana wysokość alimentów. Tablice stanowią wytyczne i propozycję, z której sądy mogą korzystać, ale mogą je także modyfikować w zależności od okoliczności sprawy.

Z informacji przekazanych rzecznikowi przez ministra sprawiedliwości w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie wynikało, że podjęta została inicjatywa powołania przez Prezesa Rady Ministrów międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających zjawisku niealimentacji, dlatego też Rzecznik zwrócił się z prośbą o informacje o stanie prac nad organizacją zespołu oraz o stanowisku ministra w sprawie wykorzystania doświadczeń niemieckich w kwestii zjawiska niealimentacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka powołali wspólny zespół ekspertów ds. alimentów, zajmujący się badaniem i poszukiwaniem możliwych rozwiązań społecznego problemu, jakim jest niewykonywanie przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego. Problem ten jest dostrzegany zarówno przez osoby bezpośrednio nim dotknięte (małżonków, rozwiedzionych oraz rodziców dzieci uprawnionych do alimentów), jak i środowiska praktyków, w tym komorników oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Sędziowie rodzinni proponują wykorzystanie (w sprawach alimentacyjnych dotyczących dzieci) wzoru zaczerpniętego z Niemiec, tj. tablic alimentacyjnych, a także uproszczenie postępowania w tych sprawach i przekazanie ich w ręce referendarzy sądowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości z prośbą o odniesienie się do propozycji wprowadzenia tablic alimentacyjnych oraz udzielenie informacji, czy w resorcie sprawiedliwości są prowadzone prace dotyczące omawianego problemu.

Zobacz pełny artykuł