Krajowa Rada Komornicza przeciwna zmianom wysokości opłaty egzekucyjnej za dobrowolne opuszczenie mieszkania przez dłużnika

Krajowa Rada Komornicza jest przeciwna proponowanej przez resort sprawiedliwości obniżce do 500 zł opłaty egzekucyjnej w razie dobrowolnego opuszczenie mieszkania przez dłużnika.

W piśmie skierowanym do Marcina Warchoła, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowa Rada Komornicza podkreśliła, że wprowadzanie kolejnej zmiany w przepisach Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obecnie nie znajduje żadnego uzasadnienia. Minister sprawiedliwości powołał bowiem specjalny zespół do opracowania nowej ustawy o komornikach sądowych. Wskazany wyżej zespół opracował projekt całkowicie nowej ustawy, kompleksowo regulującej nie tylko ustrój komorników sądowych, ale również koszty postępowania egzekucyjnego.

Ponadto zdaniem Krajowej Rady Komorniczej proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości obniżka opłaty w razie dobrowolnego opuszczania mieszkania przez dłużnika jest wadliwa zarówno pod względem merytorycznym, jak i z uwagi na konstrukcję proponowanej normy prawnej.

Przyczyną omawianej nowelizacji ustawy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2015 r. (sygn. akt P 3/14), w którym TK orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z konstytucją. Ewentualna odrębna stawka opłaty stałej przewidziana powinna być w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie.

Tymczasem proponowane przez resort sprawiedliwości rozwiązanie nie przewiduje obniżenia opłaty egzekucyjnej w przypadku wykonania przez dłużnika obowiązku „w wyznaczonym terminie”, lecz stanowi ogólnie o konieczności zwrotu wierzycielowi części pobranej opłaty „w przypadku wykonania przez dłużnika obowiązku określonego w tytule wykonawczym będącym podstawą czynności egzekucyjnych, o których mowa w art. 50, 51 lub 54, po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji.”

Zobacz pełny artykuł