Obniżenie opłaty w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ma ona obniżyć opłatę pobieraną przez komornika w razie dobrowolnego opuszczania mieszkania przez dłużnika w przypadku eksmisji.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucjima na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2015 r., sygn. akt P 3/14. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 z późn. zm., dalej: ustawa) w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 konstytucji.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy opłata stała wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby. Przy czym zgodnie z ust. 2 tego przepisu przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych. Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej.

Zatem w obecnym stanie prawnym, w wypadku egzekucjimającej na celu opróżnienie pomieszczenia, wszczęcie postępowania jest uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej w pełnej wysokości. Tym samym, z uwagi na brak mechanizmów przewidujących choćby częściowy zwrot tej opłaty wierzycielowi w przypadku dobrowolnego wykonania świadczenia przez dłużnika, zrównano pozycję dłużników, którzy spełniają świadczenie w toku postępowania, z dłużnikami, wobec których zachodzi konieczność podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych prowadzących do przymusowego wykonania czynności.

Projekt nowelizacji wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym dobrowolne spełnienie przez dłużnika obowiązku określonego w tytule wykonawczym, po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji odebrania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób czy wprowadzenia wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach, jak również wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, skutkowało będzie koniecznością poniesienia przez niego opłaty egzekucyjnej obniżonejdo kwoty 500 zł. Komornik bowiem w takiej sytuacji będzie miał obowiązek zwrotu wierzycielowi części opłaty przekraczającej tę kwotę.

Omawiany projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji trafi teraz pod obrady rządu.

Zobacz pełny artykuł