Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka interweniują u ministra w sprawach egzekucji alimentów

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do ministra sprawiedliwości zwrócili uwagę na wciąż aktualny problem związany z egzekucją świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy.

Jak podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości, mimo wielokrotnych interwencji Rzecznika Praw Dziecka w sprawie trudnej i opieszałej współpracy stron włoskiej i polskiej w kwestii egzekucji świadczeń alimentacyjnych, zagadnienie to pozostaje nadal nierozwiązane.

Z informacji przekazanych przez ministra sprawiedliwości wynika, że decentralizacja obrotu oraz brak ustawy implementacyjnej ustalającej tryb pracy organu centralnego stanowią źródło wielu wątpliwości zagranicznych organów centralnych oraz utrudniają wprowadzenie jednolitej praktyki. W ramach podjętych przez resort sprawiedliwości działań w celu poprawy sytuacji zorganizowano ze stroną włoską dwustronne rozmowy, które dotyczyły między innymi jakości współpracy włoskiego organu przyjmującego wnioski i niskiej skuteczności dochodzenia roszczeń przez wnioskodawców mających miejsce zwykłego pobytu w Polsce. Ponadto w sprawie tej resort prowadził korespondencję z włoskim ministrem sprawiedliwości na temat ogólnych problemów występujących we współpracy oraz podejmował na wnioski sądów interwencje w poszczególnych sprawach w formie elektronicznej, listownej oraz na drodze rozmów telefonicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócili się do ministra sprawiedliwości z prośbą o ocenę współpracy z organami Republiki Włoskiej oraz udzielenie informacji o wynikach podjętych działań w sprawie.

Zobacz pełny artykuł