VAT od opłat egzekucyjnych

Kwoty pobieranych przez komornika opłat egzekucyjnych (traktowane jak wynagrodzenie za wyświadczone usługi) zawierają już należny podatek. Żaden przepis Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ani Kodeks postępowania cywilnego nie przewidują doliczenia do opłaty egzekucyjnej stawki VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Z takim pytaniem i wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpił komornik sądowy w sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 20 lipca 2016 r., sygn. akt i SA/Go 168/16.

Komornik sądowy wystąpił o interpretację podatkową. Chciał wiedzieć, czy do przysługujących komornikowi sądowemu opłat egzekucyjnych należy doliczyć podatek od towarów i usług, czy też przyjmować, że podatek ten mieści się w ustalonych normatywnie stawkach tych opłat. Zdaniem komornika określona w przepisach Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłata stosunkowa, a także opłata stała powinny być traktowane jako kwoty niezawierające w sobie należnego podatku od towarów i usług, który komornik powinien doliczyć do opłaty, podmiot zobowiązany do jej wniesienia powinien zaś wpłacić komornikowi kwotę opłaty wraz z należnym (doliczonym przez komornika) podatkiem VAT.

W wydanej interpretacji indywidualnej dyrektor izby skarbowej stwierdził, że stanowisko komornika w zakresie wliczania do opłaty egzekucyjnej kwot podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał na wyłączenie określone w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Komornik złożył skargę na wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę komornika. W uzasadnieniu sąd orzekł, że VAT mieści się w ustalonych normatywnie stawkach opłat, o których mowa w art. 43 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z tym przepisem są to opłaty egzekucyjne, które komornik pobiera za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie o komornikach sądowych. Kwoty wymienionych opłat egzekucyjnych stanowić będą podstawę opodatkowania VAT, przy czym w opłacie tej będzie się zawierać kwota podatku od towarów i usług. Prawidłowo przy tym powołano się na art. 29a ustawy o VAT, z którego wynika, że co do zasady (ust. 1) podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei z ust. 6 pkt 1 omawianego artykułu wynika, że dodatkowymi elementami, które obejmuje podstawa opodatkowania, są podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnych charakterze, z wyjątkiem kwoty samego VAT. Sąd Najwyższy 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16, wydał uchwałę, w której orzekł, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji o stawkę podatku od towarów i usług.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim podkreślił, że kwoty pobieranych przez komornika opłat egzekucyjnych (traktowane jak wynagrodzenie za wyświadczone usługi) zawierają już należny podatek. Podstawą opodatkowania są bowiem wszelkie kwoty otrzymane w zamian za świadczone usługi, przede wszystkim opłaty egzekucyjne, o których mowa w art. 43–60 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Za powyższym przemawia również to, że opłata egzekucyjna stanowi opłatę maksymalną.

Żaden przepis Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ani k.p.c. nie przewiduje bowiem doliczenia do opłaty egzekucyjnej stawki VAT.

W konsekwencji sąd orzekł, że podatek od towarów i usług mieści się w ustalonych normatywnie stawkach opłat, o których mowa w art. 43 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zobacz pełny artykuł