Wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – orzekł Sąd Najwyższy.

Taką uchwałę wydał Sąd Najwyższy 7 lipca 2016 r., sygn. akt
III CZP 34/16.

W myśl art. 49 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1138, z późn. zm.) w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższą niż jedna dziesiąta i nie wyższą niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednak w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższą niż jedna dwudziesta i nie wyższą niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zgodnie z ust. 2 art. 49 ustawy o komornikach sądowych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższą niż jedna dwudziesta i nie wyższą niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości jednej dwudziestej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zobacz pełny artykuł