Nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Sejm pracuje nad zmniejszeniem wysokości opłaty stosunkowej pobieranej w związku z egzekwowaniem kwot należnych od podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami uzyskanych w wyniku zajęcia wierzytelności w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wyegzekwowanych z rachunków bankowych wskazanych wyżej podmiotów leczniczych.

Chodzi o poselski projekt Ustawy o zmianie stawy o komornikach sądowych i egzekucji, nad którym pracuje sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W myśl proponowanej zmiany art. 49 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik będzie pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż jedna dziesiąta i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego komornik będzie pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż jedna dwudziesta i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych od dłużnika będącego podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności należnych dłużnikowi od Narodowego Funduszu Zdrowia lub skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, komornik będzie pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż jedna dwudziesta i nie wyższej niż pięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zobacz pełny artykuł