Zmiany w potrąceniach świadczeń innych niż alimenty

Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona podwyższenie z 50 do 75% najniższej emerytury lub renty kwoty, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy stosowany będzie przepis art. 141 ust. 1 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu nadanym omawianą ustawą.

Omawiana nowelizacja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafi teraz do prac w Senacie.

Wysokość kwoty wolnej jest zróżnicowana i w obecnym stanie prawnym, w zależności od kategorii potrąceń, wynosi 60%, 50% albo 20% najniższej emerytury (renty). Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego, wyższego świadczenia. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

Zobacz pełny artykuł