Resort sprawiedliwości przygotował nową ustawę o komornikach sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nową ustawę o komornikach sądowych. Projekt trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

W myśl rządowego projektu nowej ustawy o komornikach sądowych komornik nadal pozostanie funkcjonariuszem publicznym. Projekt nakłada na komorników obowiązek posiadania wyższego wykształcenia prawnego.

Karami dyscyplinarnymi wobec komorników będą:

  • upomnienie;
  • nagana;
  • kara pieniężna w granicach od 5 tys. do 100 tys. zł;
  • zakaz przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na okres od roku do 3 lat
  • kara zawieszenia komornika w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
  • wydalenie ze służby komorniczej.

Skarga na czynności komornika będzie składana na urzędowym formularzu. w razie oczywistego naruszenia prawa kosztami postępowania wywołanego wniesieniem skargi na czynność komornika będzie można obciążyć samego komornika.

Projekt kładzie nacisk na osobiste wykonywanie czynności przez komornika.

Projekt wprowadza dwa rozdaje zastępstwa komornika, z których jedno będzie miało charakter zastępstwa krótkotrwałego, udzielanego na podstawie notyfikacji samego komornika na podstawie ściśle określonych przesłanek. w ramach tego zastępstwa przewiduje się m.in., że w razie niemożności wykonywania obowiązków z powodu wypoczynku, zwolnienia lekarskiego bądź innej usprawiedliwionej nieobecności zastępcę komornika będzie wyznaczał, na jego wniosek, prezes sądu rejonowego. Przesłanki wyznaczania zastępcy w tym trybie zostały ukształtowane analogicznie do przesłanek usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zawartych w Kodeksie pracy. Podobnie do uprawnień urlopowych przysługujących funkcjonariuszom publicznym projekt określa też koncepcję przysługującego komornikowi prawa do wypoczynku. Jednocześnie w sytuacjach niemożności pełnienia przez komornika obowiązków z przyczyn niezależnych od niego przez dłuższy czas projekt wprowadza odrębną instytucję długotrwałego zastępstwa.

Zobacz pełny artykuł