Wniosek o obniżenie opłat egzekucyjnych

Od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych określonych w art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie pobiera się opłaty. Wniosek, którego braków nie uzupełniono w terminie, podlega odrzuceniu. Artykuł 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie stanowi podstawy do obniżenia przez sąd z urzędu prawidłowo ustalonych opłat egzekucyjnych – orzekł Sąd Najwyższy.

Taka uchwałę wydał 26 października 2016 r. Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 63/16. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż jedna dziesiąta i nie większej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż jedna dwudziesta i nie większej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż jedna dwudziesta i nie większej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości jednej dwudziestej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 49 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Zobacz pełny artykuł