Będą zmiany mające ułatwić dochodzenie należności

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Proponowane w projekcie zmiany mają usprawnić i ułatwić dochodzenie należności.

Projekt przewiduje np. podniesienie z 10 do 20 tys. zł wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Utworzony będzie Rejestr Należności Publicznoprawnych, który będzie gromadził informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.

Ponadto projekt przewiduje zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Projekt wzmacnia ochronę wierzyciela przez wydłużenie z jednego do dwóch miesięcy okresu, po którym następuje upadek zabezpieczenia w razie wygrania sprawy przez powoda. Wprowadza też rygor nieważności czynności zbycia nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu, wbrew sądowemu zakazowi ustanowionemu jako zabezpieczenie roszczenia.

Ponadto w ramach egzekucji komorniczej wierzyciel będzie mógł żądać od dłużnika ujawnienia informacji o  dokonanych w ciągu ostatnich pięciu lat czynnościach, w wyniku których wyzbył się on majątku, co uniemożliwiło wierzycielowi otrzymanie zapłaty.

Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów odnoszących się do utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (1 stycznia 2018 r.) oraz zmian dotyczących funkcjonowania biur informacji gospodarczych (1 czerwca 2018 r.).

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności trafił pod obrady Sejmu.

Zobacz pełny artykuł