75% emerytury będzie wolne od egzekucji komorniczej

Podwyższenie wysokości kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji – to główny cel nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi o podpisaną przez prezydenta nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 21 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2036), która wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z kwoty świadczeń pieniężnych określonych w tej ustawie – pozostałej po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności enumeratywnie wymienione w art. 139 ww. ustawy. Wśród nich znajdują się świadczenia alimentacyjne, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, świadczenia nienależnie pobrane oraz należności z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. W zależności od rodzaju należności, z emerytury lub renty można potrącić od 25% do 70% jej kwoty.

Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających emerytury i renty, z których dokonywane są potrącenia, jest tzw. kwota wolna od potrąceń, odpowiadająca części świadczenia niepodlegającej egzekucji. Wynosi ona, zależnie od rodzaju potrącanych należności, 50%, 60% albo 20% kwoty najniższej emerytury lub renty. W przypadku potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne kwota wolna od potrąceń wynosi obecnie 50% kwoty najniższej emerytury lub renty.

W myśl zmienionych przepisów przy potrącaniu z emerytury lub renty sum egzekwowanych, na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od potrąceń będzie wynosić 75% kwoty najniższej kwoty emerytury lub renty.

Do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy stosowane będą zasady wprowadzone tą nowelizacją.

Zobacz pełny artykuł