Realizacja przyznanego w wyroku eksmisyjnym uprawnienia do lokalu socjalnego

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie problemów związanych z procedurą eksmisyjną.

Jak wynika z licznych skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w obowiązujących przepisach prawa brakuje trybu realizacji – przyznanego dłużnikowi w wyroku eksmisyjnym – uprawnienia do lokalu socjalnego, ale także efektywnego trybu na poddanie ocenie sądu, czy proponowany lokal socjalny odpowiada definicji ustawowej.

Dłużnicy wskazują, że gminy często oferują im lokale nie tylko nieodpowiednie ze względu na sytuację zdrowotną czy rodzaj niepełnosprawności, ale czasem wręcz nienadające się do zamieszkania ze względu na zły stan techniczny albo sanitarny. Podejmowane próby kwestionowania standardu proponowanych przez gminy lokali socjalnych nie odnoszą zwykle skutku.

Rzecznik podkreślił też, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych nie zostały zawarte przepisy, o których wprowadzenie rzecznik zwracał się w wystąpieniu z dnia 18 maja 2016 r.

Rzecznik zwrócił się do ministra o poinformowanie o zajętym stanowisku oraz o wprowadzenie w przygotowywanych zmianach ww. ustawy przepisów doprecyzowujących kwestie trybu realizacji uprawnienia dłużnika do lokalu socjalnego oraz określających tryb, w jakim może on poddać kontroli wypełnienie przez gminę obowiązku wskazania lokalu socjalnego odpowiadającego warunkom ustawowym.

Zobacz pełny artykuł