Propozycje zmian w ustawie o komornikach sądowych

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on wyodrębnienie w obowiązujących regulacjach prawnych postępowań komorniczych prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opłat pobieranych przez komorników, a także zwolnienia z zajęć komorniczych 90% środków pochodzących z budżetu państwa lub NFZ z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Poselski projekt zmian projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji znacząco obniżają wynagrodzenie komorników pobierane z tytułu postępowań prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tym samym pozwalają na lepsze wykorzystywanie środków publicznych na cele związane ze świadczeniem usług opieki zdrowotnej.

W latach 2014–2015 ze środków przeznaczonych przez NFZ dla szpitali komornicy zajęli średnio po 120 mln zł rocznie, a do końca sierpnia 2016 r. – niemal 65 mln zł.

W myśl zaproponowanego art. 45 ust. 1a za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi ma przysługiwać opłata w wysokości 1% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejszej jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższej niż dwukrotność tego wynagrodzenia.

W sprawach o egzekucję wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej komornikowi przysługiwać będzie prawo pobierania w obu przypadkach jednolitej opłaty w łącznej wysokości nie wyższej niż 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż jedna dwudziesta i nie wyższej niż trzykrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednak, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornikowi przysługiwać będzie opłata w łącznej wysokości jednej czterdziestej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto projekt przewiduje zmianę art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 7. Zmiana ta spowoduje zabezpieczenie 90% środków pochodzących z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zobacz pełny artykuł