Senacka propozycja nowelizacji ustawy o komornikach

Do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która ma dostosować przepisy tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2015 r., który orzekł o niezgodności art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy. Nowelizacja dotyczy m.in. uzależnienia wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych od uiszczenia przez wierzycieli opłaty tymczasowej, a nie jak dotychczas – opłaty stałej oraz zmniejszenia opłat stałych w sprawach egzekucji świadczeń niepieniężnych.

We wskazanym wyżej wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy o komornikach sądowych w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP.

Omawiany projekt przewiduje następujące zmiany:

  • uzależnienie wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;
  • ustalenie wysokości opłaty ostatecznej na poziomie jednej dwudziestej piątej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, a jeżeli dłużnik dobrowolne wykonał obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty;
  • ustalenie ostatecznej opłatę za egzekucję odebrania rzeczy w wysokość 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Zobacz pełny artykuł