Wyższe kary dla niepłacących alimentów

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która ma zwiększyć efektywność płacenia alimentów przez dłużników alimentacyjnych.

W myśl uchwalonej nowelizacji Kodeksu karnego uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące, będzie podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli sprawca ww. czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Ściganie wskazanych wyżej przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Sąd odstąpi od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa uiści w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Omawiana nowelizacja Kodeksu karnego trafiła teraz do prac w Senacie.

Zobacz pełny artykuł