Nie wszystkie samorządy zgłaszają dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do Prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich Wojciecha Długoborskiego wskazali, że część wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast nie wykonuje obowiązku przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o dłużnikach alimentacyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich Wojciecha Długoborskiego napisali, że w preambule Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawodawca stanowi, że konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych nałożyła na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast obowiązek przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o dłużnikach alimentacyjnych.

Tymczasem, jak wynika z udostępnionych przez Biuro Informacji Gospodarczej danych, obowiązek ten jest przez samorząd wykonywany w 84 proc. Uchylanie się od płacenia alimentów godzi przede wszystkim w dobro dziecka i jest przejawem przemocy ekonomicznej. Negatywne skutki tego zjawiska mają wpływ nie tylko na sytuację uprawnionych do alimentów, ale również na budżety gmin, które wypłacają uprawnionym pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka zwrócili się z prośbą o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie oraz wyjaśnienie przyczyn, które powodują, że nie wszystkie samorządy realizują swój ustawowy obowiązek przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej.

Zobacz pełny artykuł