Status asesora komorniczego

Powołanie na stanowisko asesora komorniczego wiąże się z zajmowaniem tego stanowiska, a więc z zatrudnieniem na tym stanowisku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie, rozstrzygniętej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lutego 2017 r., sygn. akt II GSK 5173/16, minister sprawiedliwości odmówił skarżącemu powołania na wolne stanowisko komornika sądowego.

Odmawiając, minister sprawiedliwości stwierdził, że warunkiem powołania na stanowisko komornika jest spełnienie przez kandydata przesłanek określonych w art. 101 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Minister sprawiedliwości podkreślił, że do 28 grudnia 2007 r. komornikiem mogła zostać osoba legitymująca się wyższym wykształceniem prawniczym lub administracyjnym. Możliwość taka wynikała z uregulowań nowelizacji z 24 maja 2007 r. Gwarantowało to prawa nabyte asesorów komorniczych zatrudnionych na tym stanowisku w dniu wejścia w życie ustawy. Skarżący w tym dniu nie był zatrudniony na stanowisku asesora komorniczego – stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron w sierpniu 2007 r. Ponadto nie legitymował się dyplomem ukończenia studiów wyższych administracyjnych, gdyż ukończył zawodowe studia administracyjne i uzyskał tytuł licencjata dopiero w kwietniu 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego skarżący się odwołał, uznał stanowisko ministra sprawiedliwości za słuszne. Sprawa na skutek skargi skarżącego trafiła do rozpoznania do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku sąd ten podkreślił, że celem regulacji art. 100 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji było jedynie umożliwienie zatrudnienia w charakterze asesora komorniczego osób, które odbyły praktykę komorniczą i zdały egzamin komorniczy, a nie posiadały odpowiedniego wykształcenia – przewidzianego na nowych zasadach. Jednakże osoby takie, aby zostać powołane na stanowisko komornika sądowego, winny były uzupełnić wykształcenie i legitymować się wykształceniem wymaganym przez aktualnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji.

W omawianej sprawie skarżący w świetle przepisów ustawy obowiązujących do dnia 28 grudnia 2007 r. nie mógłby zostać powołany na stanowisko komornika sądowego, w tym terminie nie posiadał bowiem wykształcenia prawniczego ani administracyjnego.

NSA jako błędny ocenił pogląd skarżącego, że wobec nieodwołania go ze stanowiska asesora komorniczego, pomimo rozwiązania umowy o pracę z komornikiem sądowym, nadal zachowuje on status asesora komorniczego uprawniający do zastosowania art.. 12 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej. W ocenie NSA powołanie na stanowisko asesora komorniczego wiąże się z zajmowaniem tego stanowiska, a więc z zatrudnieniem na tym stanowisku.

NSA podkreślił, że w dniu 28 grudnia 2007 r. skarżący nie był zatrudniony jako asesor komorniczy i nie legitymował się dyplomem ukończenia wyższych studiów administracyjnych lub prawniczych, dlatego w obecnym stanie prawnym nie mógł zostać powołany na stanowisko komornika sądowego, ponieważ w dacie złożenia wniosku o powołanie go na stanowisko komornika winien wykazać się wyższym wykształceniem prawniczym z tytułem magistra.

Zobacz pełny artykuł