Zakres informacji udzielanych przez bank komornikowi

Nie można wykluczyć obowiązku banku odmowy udzielenia komornikowi informacji dotyczących osób trzecich, a stanowiących tajemnicę bankową. Zdarzy się to w sytuacji, gdy komornik sądowy dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, na którym znajdują się wolne środki pieniężne w wysokości wystarczającej w pełni na pokrycie jego zobowiązań wskazanych w zawiadomieniu o zajęciu, a pomimo tego komornik sądowy zwraca się do banku o informacje dotyczące kontrahentów posiadacza tego rachunku bankowego – orzekł Sąd Najwyższy.

W wyroku z 13 stycznia 2017 r., sygn. akt III CSK 53/16, Sąd Najwyższy orzekł, że na gruncie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) Prawa bankowego co do zasady bank był obowiązany do udzielania na żądanie komornika sądowego – który z mocy art. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest funkcjonariuszem publicznym – w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym informacji odnoszących się do kontrahentów posiadacza rachunku bankowego, który jest zarazem dłużnikiem egzekwowanym. Na podstawie tych danych możliwe jest bowiem skierowanie egzekucji do wierzytelności przysługujących temu dłużnikowi w stosunku do innych podmiotów.

Zasadniczo bank nie jest uprawniony do badania, czy żądane przez komornika sądowego informacje są rzeczywiście niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego – przede wszystkim, czy wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazał taki sposób egzekucji, który wymaga informacji objętych tajemnicą bankową; względnie, czy inne żądane przez wierzyciela sposoby egzekucji wystarczają do jego zaspokojenia, a także czy wierzyciel zlecił komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika na podstawie art. 797¹ Kodeksu postępowania cywilnego. Brak jest przepisów, które zezwalałyby bankom na tego typu działania.

Bank udziela komornikowi sądowemu informacji tylko w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem egzekucyjnym. Komornik sądowy ponosi bowiem własną odpowiedzialność w stosunku do podmiotów nieuczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym, o ile pozyskanie informacji objętych tajemnicą bankową nastąpiło w wyniku naruszenia przez sądowy organ egzekucyjny przepisów prawa.

W ocenie Sądu Najwyższego w konkretnej sprawie nie można wykluczyć obowiązku banku odmowy udzielenia informacji dotyczących osób trzecich, a stanowiących tajemnicę bankową. Zdarzy się to w sytuacji, gdy komornik sądowy dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, na którym znajdują się wolne środki pieniężne w wysokości wystarczającej w pełni na pokrycie jego zobowiązań wskazanych w zawiadomieniu o zajęciu, a pomimo tego komornik sądowy zwraca się do banku o informacje dotyczące kontrahentów posiadacza tego rachunku bankowego. Wówczas bank nie powinien udzielać tego rodzaju informacji bez wezwania komornika o wykazanie ich niezbędności do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Inaczej rzecz ujmując, jedynie w przypadkach, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tego, czy żądane przez komornika sądowego informacje rzeczywiście są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji, bank jest obowiązany do kontroli żądania sądowego organu egzekucyjnego.

Zobacz pełny artykuł