Sejm rozpoczął prace nad nową ustawą o komornikach sądowych

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy o komornikach sądowych. Projekt kładzie nacisk na osobiste wykonywanie czynności przez komornika, jak również na jego wykształcenie.

W myśl projektu komornik musi swoje czynności wykonywać osobiście, projekt ogranicza uprawnienia asesorów komorniczych dotyczące prowadzonych postępowań, zwłaszcza w odniesieniu do czynności w terenie.

Komornik nie będzie mógł pełnić funkcji m.in. członka zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego. Nie będzie mógł także prowadzić działalności gospodarczej ani podejmować dodatkowego zatrudnienia. Wyjątkiem będzie zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym.

Komornicy będą musieli składać oświadczenia majątkowe na wzór tych, jakie składają sędziowie. Każdy komornik będzie musiał legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym.

Komornik będzie mógł przyjmować sprawy jedynie z obszaru apelacji, na terenie której działa. Obecnie mógł przyjmować sprawy z całego kraju.

Komornik będzie utrwalał przebieg czynności egzekucyjnych poza kancelarią za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Minister sprawiedliwości zyska prawo odwołania komornika z urzędu w razie rażącego lub uporczywego naruszenia prawa przez komornika. W razie oczywistego naruszenia prawa, kosztami postępowania – wywołanego wniesieniem skargi na czynność komornika– będzie można obciążyć samego komornika.

Krajowa Rada Komornicza i inne organy samorządu komorniczego nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej.

Większość przepisów omawianej ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Zobacz pełny artykuł