Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

22 maja 2018

Opublikowano przez: Currenda Sp. z o.o.

KATEGORIA: RODO informator

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

 

I. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej „Currenda.pl” albo „Spółka”) – dostawca usług i oprogramowania, o którym więcej informacji znajdziesz pod adresem www.currenda.pl.

 

II. DANE KONTAKTOWE W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: rodo@currenda.pl
tel.: 58 550 38 75
adres: Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

III.  Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Currenda.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

adres e-mail: iod@currenda.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Currenda sp. z o.o., ul. Niepodległości 703A 81-853 Sopot

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie z Currenda.pl oraz w ramach prowadzonej przez Ciebie z nami korespondencji.

Dane osobowe otrzymujemy też w związku z realizacją usług oraz przy rejestracji kont dostępu do naszych usług. W takim wypadku możemy posiadać też Twoje dane, gdyż powierzył je nam administrator Twoich danych osobowych lub podmiot je przetwarzający.

Twoje dane osobowe mogą też być nam udostępnione w ramach treści wprowadzanych do oferowanego przez nas oprogramowania i aplikacji.

Przetwarzamy jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. Jeżeli z jakiegoś względu przekażesz nam szczególne kategorie danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to dane te niezwłocznie usuniemy.

Dane osobowe pozyskujemy również ze źródeł publicznych.

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi, w tym drogą elektroniczną oraz zapewnienia korzystania z oprogramowania i aplikacji Currenda.pl,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych Currenda.pl, ofertach,
 • zapewnienia obsługi umów i rozwiązywania problemów technicznych,
 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Currenda.pl, którym jest, m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Currenda.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danych,
 • prowadzenie badań i analiz Currenda.pl między innymi pod kątem funkcjonalności jej usług, oprogramowania i aplikacji, poprawy ich działania,
 • przekazywania informacji o zmianach regulaminów, cen, danych Currenda.pl,
 • obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie lub w naszych aplikacjach,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i mediacyjnych i innych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • marketingu usług własnych, konkursów, przeprowadzania akcji marketingowych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Currenda.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • związanych z rekrutacją,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych Currenda.pl, ofertach,
 • potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej,
 • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz automatycznych systemów wywołujących,
 • przekazywania informacji prawnych i innych związanych z działalnością Currenda.pl.

 

VI. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka w zależności od wybranej przez Ciebie usługi lub sprawy z jaką się zwracasz wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy.

Currenda.pl może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług i aplikacji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
 • na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

VII. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Masz prawo dostępu sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
 • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

VIII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. SPRZECIW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

X. COFNIĘCIE ZGODY

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie I.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

XI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Spółka może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

XII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Spółkę z Tobą stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Currenda.pl zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

 

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia Cię prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Currenda.pl może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Zobacz pełny artykuł