Obowiązki komornika sądowego jako pracodawcy – na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679

13 lipca 2018

Opublikowano przez:

KATEGORIA: RODO informator

Obowiązki komornika sądowego jako pracodawcy – na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679[1]

Komornik sądowy, poza swoimi obowiązkami ustawowymi organu egzekucyjnego, pełni również rolę pracodawcy. Rozporządzenie 2016/679 nakłada na komornika obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane osobowe komornik uzyska nie tylko podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, ale również tych, które aplikują do pracy w kancelarii komornika bądź są pracownikami kancelarii.

W związku z tym, każdy kandydat, które prześle swoje CV, a także osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (dalej: pracownik)[2] uprawniona jest do uzyskania informacji zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679.

Stosując przepisy, komornik jest zobowiązany do wskazania informacji objętych art. 13 Rozporządzenia, czyli do poinformowania:

  • o tożsamości administratora – komornika sądowego;
  • o danych kontaktowych inspektora ochrony danych osobowych;
  • o celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania, a także o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy to jest niemożliwe – kryteria ustalania tego okresu.

Podstawą prawną gromadzenia, celu przetwarzania i okresie przechowywania danych osobowych kandydatów są wewnętrzne regulacje (regulaminy) dotyczące rekrutacji. W przypadku pracowników będzie to kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j.), przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U.2018.1270 t.j.) i przepisy dotyczące materiałów archiwalnych (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym Dz.U.2018.217 t.j.);

  • prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kandydata na pracownika lub pracownika kancelarii trzeba poinformować, że ma prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu i w jaki sposób. Ponadto należy wskazać, że osobie przysługuje prawo do sprostowania danych, czyli naniesienia zmian w danych wskazanych podczas rekrutacji. Osoba zainteresowana pracą w kancelarii ma również „prawo do bycia zapomnianym”, czyli może żądać od komornika usunięcia jej danych osobowych, a komornik, jako administrator danych, ma obowiązek usunąć jej dane, gdy nie są one już niezbędne do celu, w jakich zostały zebrane. Jeżeli chodzi o pracowników, „prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania. W sytuacji, gdy osoba nie chce usunąć swoich danych bądź z różnych powodów nie może żądać usunięcia danych osobowych, przysługuje jej prawo do ograniczenia ich wykorzystania przez administratora. W omawianym przypadku rekrutacji, prawo do żądania przenoszenia danych może się wydawać jedynie teoretyczne, ale zgodnie z przepisami, osoba może żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora. Natomiast w przypadku przenoszenia danych pracownika, prawo to nie ma zastosowania;

  • prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Należy wskazać, że osoba ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa;

  • czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Pozyskane przez komornika w procesie rekrutacji dane nie są uzyskane w związku z wymogiem ustawowym. Natomiast wskazanie danych osobowych pracownika celem wypełniania formalności związanych z zarejestrowaniem pracownika, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jest już związane z przepisami prawa i należy o tym poinformować pracownika;

  • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli w kancelariach prowadzonych przez komorników sądowych występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, należy poinformować o tym osobę, której dane będą wykorzystane.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

[2] Zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz”-obowiązek informacyjny dotyczy osób, których dane pozyskano po wejściu w życie Rozporządzenia 2016/679.

Zobacz pełny artykuł