RODO to odpowiedź na innowacyjne rozwiązania technologiczne

1 lipca 2018

Opublikowano przez: Ewelina Krzywosz

KATEGORIA: RODO informator

RODO to odpowiedź na innowacyjne rozwiązania technologiczne

RODO to odpowiedź na współczesność, której głównym atrybutem są nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Nowe media to wyzwania również w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jedną z głównych płaszczyzn ich zbierania i wymiany jest internet – najpopularniejszy i dominujący środek przekazu, a także szereg narzędzi wspierających korzystanie z globalnej sieci, takich jak aplikacje.

Jednym z pozytywnych aspektów globalizacji jest szybki postęp. Nowe technologie ułatwiają między innymi komunikację i pracę nie tylko osób prywatnych, ale również organów publicznych czy firm. Innowacyjne rozwiązania niosą ze sobą niespotykane dotychczas wyzwania, również w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zbieranie i wymiana danych osobowych odbywa się obecnie na niespotykaną wcześniej skalę. Nierzadko osoby fizyczne same udostępniają swoje informacje osobowe publicznie i globalnie, między innymi na popularnych portalach społecznościowych czy wykorzystując aplikacje mobilne. Stanowi to ogromne zagrożenie, w szczególności przez powszechne działania w internecie.

Ze względu na powyższe, jak się wydaje, głównym celem Unijnego Rozporządzenia jest zbudowanie zaufania dotyczącego bezpieczeństwa danych osobowych, a także wprowadzenie możliwości kontrolowania informacji przez osoby, których one dotyczą. RODO w dobie powszechności innowacyjnych rozwiązań technologicznych i zbierania oraz przetwarzania danych osobowych na globalną skalę ma stanowić gwarancję pewności prawa i stosowania oraz egzekwowania regulacji prawnych w praktyce[1].

Należy pamiętać, że innowacyjne rozwiązania pozwalają na szybszą i efektywniejszą pracę również komorników sądowych. Jako użytkownicy nowych mediów, komornicy sądowi nie ograniczają się tylko do papierowej korespondencji. To dzięki sieci możliwa jest wymiana informacji w prowadzonych sprawach pomiędzy komornikiem a pełnomocnikami/stronami postępowania w Monitorze Postępowania Egzekucyjnego czy ustalenie rachunków bankowych dłużnika za pomocą systemu OGNiVO. Oczywiście innowacyjnych rozwiązań działających w przestrzeni internetowej dedykowanych komornikom sądowym jest znacznie więcej, a ich liczba będzie rosła z każdym rokiem. Dlatego tak ważna jest ochrona danych osobowych w internecie. Gwarancję bezpieczeństwa ma zapewnić właśnie RODO.

Artykuł 25 RODO określa dwie ważne zasady: ochronę danych już w fazie projektowania (privacy by design) oraz zasadę domyślnej ochrony danych (privacy by default). Zasady te wywodzą się z ogólnej koncepcji stojącej u podstaw norm RODO, jaką jest zasada podejścia opartego na ryzyku (tzw. risk-based approach[2]). Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, wyrażona w ten sposób ochrona ma stanowić część projektu (ma być wpisana w projekt) i być uwzględniana już na etapie jego tworzenia. Nie powinna być włączana dopiero w późniejszym czasie na skutek zaistniałych incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Innymi słowy, kwestie prywatności powinny być uwzględniane w całym procesie technologicznym, z naciskiem zarówno na fazę projektowania technologii, jak i na etapie jej wdrażania, wykorzystania i ostatecznego usunięcia, czyli w całym cyklu „życia” rozwiązania technologicznego[3].

RODO nie jest wyzwaniem dla Currenda Sp. z o.o., gdyż w firmie pracuje zespół specjalistów. Dzięki synergii tworzymy produkty nowej generacji dedykowane wymiarowi sprawiedliwości i kancelariom komorniczym. Dlatego też dajemy gwarancję zbierania i wymiany danych osobowych z wykorzystaniem przestrzeni internetowej zgodnie z przepisami RODO.

 

[1] Zob. Motyw nr 7 RODO.

[2] Więcej odwołań do podejścia opartego na ryzyku można odnaleźć m.in. w art. 27 ust. 2 lit. a, art. 30 ust. 5, art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 RODO.

[3] Zob. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, LEX.

Zobacz pełny artykuł