IOD pod lupą

7 sierpnia 2018

Opublikowano przez: Currenda Sp. z o.o.

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

Nie wyznaczyłeś inspektora ochrony danych osobowych w terminie do 31 lipca 2018 roku? Stoisz na stanowisku, iż obowiązek ten nie dotyczy komorników sądowych? Uważasz, że nie spełniasz kryterium z art. 37 ust. 1 lit. c RODO, gdyż w Twojej ocenie nie przetwarzasz na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych? Zapoznaj się już teraz z głównymi postulatami opinii prawnej prof. Mariusza Jabłońskiego w przedmiocie ustalenia obowiązku powołania przez komornika sądowego (administratora danych) inspektora ochrony danych osobowych w kontekście rozważań dotyczących statusu prawnego komornika sądowego, a więc art. 37 ust. 1 lit. a RODO. Całość opinii dostępna będzie w „Nowej Currendzie” 10/2018. Przypominamy także, że czasopismo środowiskowe dostępne jest bezpłatnie i cyfrowo za pośrednictwem Czytelni.

Komornik sądowy na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów expressis verbis wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, które określają grupę organów i podmiotów publicznych, posiadających obowiązek powołania inspektora danych osobowych – na gruncie art. 37 ust. 1 lit a RODO.

[…]

Podmioty takie – w tym komornicy sądowi mogą (a nawet powinni ze względu na zakres i charakter prowadzonych czynności), ale w chwili obecnej nie muszą powoływać inspektorów danych osobowych.

[…]

Rozwiązania, które zostały przyjęte w ustawie o komornikach sądowych oraz w ustawie o kosztach wydają się prima facie eliminować jakiekolwiek wątpliwości na płaszczyźnie identyfikacji systemowej komornika sądowego po 1 stycznia 2019 roku. W zasadzie można uznać, że ich celem było wyraźne potwierdzenie, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym swoje kompetencje w ramach służby publicznej. W treści uzasadnienia do projektu podkreślano, iż komornik sądowy:

– „pozostanie funkcjonariuszem publicznym, korzystającym ze szczególnej ochrony prawnokarnej i poddanym zasadom odpowiedzialności prawnokarnej właściwym dla funkcjonariuszy publicznych”;

– będzie jedynym (obok sądów) organem egzekucyjnym wykonującym orzeczenia wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej;

– w zakresie „wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym” będzie wykonywał władzę publiczną, stając się organem tej władzy;

– w zakresie nadzoru administracyjnego (…) będzie „funkcjonariuszem publicznym działającym przy określonym sądzie rejonowym (…)”;

– „nie świadczy żadnych usług wobec stron postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, lecz wykonuje władzę publiczną – państwowe imperium w zakresie przymusowego wykonywania orzeczeń. Odróżnia go to całkowicie od innych przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych, którzy realizują swoje zadania – co do zasady – w ramach mniej lub bardziej ograniczonej swobody kontraktowej i tylko wyjątkowo zmuszeni są świadczyć swoje usługi w warunkach przymusu (np. wyznaczeni przez sąd na obrońcę z urzędu i za urzędową stawkę). Komornik z zasady ma obowiązek prowadzić każdą sprawę, o ile jest do jej prowadzenia właściwy, a wnioskodawca przedłoży mu stosowny dokument umożliwiający wszczęcie postępowania (w większości przypadków dokumentem tym jest tytuł wykonawczy). Prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie jest zatem w większym stopniu świadczeniem usług niż rozpatrzenie sprawy administracyjnej (np. o wydanie stosownego zezwolenia). Powyższe prowadzi do uznania, że komornik nie jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, choć posiada pewne cechy właściwe tym zawodom”;

– tylko on, „nie zaś zatrudniony przez niego asesor, aplikant czy inny pracownik, jest funkcjonariuszem publicznym”.

[…]

Zakładając autonomiczne rozumienie pojęcia „jednostka sektora finansów publicznych” użyte w ustawie o ochronie danych osobowych – tzn. wyłącznie takiej, której celem jest wskazanie na krąg podmiotów zobowiązanych (tu: organ władzy publicznej) – w kontekście nadanego przez przepisy ustawy o komornikach sądowych statusu komornika sądowego definiowanego właśnie jako organ władzy publicznej (z jednoczesnym podkreśleniem pełnienia służby, a nie wykonywania wolnego zawodu), zasadne staje się stwierdzenie pozytywnego zidentyfikowania komornika sądowego jako zobowiązanego w rozumieniu art. 37 ust. 1 lit. a RODO – na poziomie ustawodawstwa krajowego.

Taka kwalifikacja jednoznacznie przesądza o konieczności powołania przez komornika sądowego inspektora ochrony danych po wejściu w życie przepisów ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

[…]

Konkluzje. Wejście ustawy z 22 marca 2018 roku w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku – będzie wiązało się z koniecznością powołania inspektora danych osobowych. Obowiązek ten spełniony będzie poprzez przeprowadzenie właściwego wyboru osoby inspektora (sprawdzenie kwalifikacji), a jego realizacja powinna modelowo mieć miejsce najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019 roku. Data powyższa wynika z braku przepisów przejściowych w ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, które odnosiłyby się bezpośrednio do komornika sądowego. Można jednak przyjąć – wobec tego pominięcia – że najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019 roku każdy z komorników sądowych nieposiadających inspektora ochrony danych powinien rozpocząć procedurę powołania takiego inspektora. Procedura taka powinna być przeprowadzona bez zbędnej zwłoki, a w terminie 14 dni od powołania inspektora komornik sądowy powinien dokonać jego (inspektora) zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby komornik sądowy powołał inspektora ochrony danych wcześniej, tj. przed końcem 2018 roku (konieczne jest w każdym przypadku zachowanie terminu 14-dniowego w zakresie dokonania zgłoszenia).

[…]

Zobacz pełny artykuł