Aktualności
RODO informator

Prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną – na przykładzie tajemnicy zawodowej komornika sądowego

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem publikowanym w ramach cyklu RODO informator. Tym razem omówione zostało prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną. Jednym z podstawowych obowiązków komornika sądowego jest bowiem zachowanie tajemnicy zawodowej. Dotyczy on zarówno komorników sądowych pełniących swoją funkcję, jak również tych, których powołanie wygasło lub zostali odwołani ze stanowiska.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

10 czerwca 2019

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Dlaczego komornik sądowy powinien prowadzić dokumentację przetwarzania danych?

Biorąc pod uwagę komornika sądowego jako administratora danych osobowych przetwarzającego dane wrażliwe na dużą skalę, dokumentację przetwarzania danych osobowych można zaliczyć do istotnej formy zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych i mechanizmu zmniejszającego ich naruszenie w kancelarii komorniczej. Dowiedz się jakie standardy i normy powinna spełniać taka dokumentacja z najnowszego RODO informatora.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

27 maja 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Zbieranie danych osobowych w kancelarii komorniczej na innej podstawie, niż zgoda osoby, której dane dotyczą

Komornik sądowy, prowadząc postępowania egzekucyjne gromadzi, przetwarza, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Jest administratorem danych osobowych, a tym samym ma obowiązek wdrożenia ogólnego rozporządzenia oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. Także na innej podstawie, niż zgoda osoby, której dane dotyczą. Więcej o tym zagadnieniu w najnowszym numerze RODO informatora.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

13 maja 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Wpływ ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 na obowiązki informacyjne komornika sądowego

„Ustawa wdrożeniowa RODO” wprowadza zmiany w 162 aktach prawnych, w tym również w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o komornikach sądowych. Przepisy nowelizujące, a dokładnie dodany do ustawy art. 164a, zmienia zakres obowiązków komornika sądowego wynikających z art. 13 RODO, a także wpływa na uprawnienia, o których mowa w art. 15–16, 18 RODO, i sposób ich realizacji.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

29 kwietnia 2019

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Prawo do bycia zapomnianym w kancelarii komorniczej

Przepis art. 17 RODO określa dwa uprawnienia podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane: do żądania usunięcia danych (art. 17 ust. 1) oraz do żądania bycia zapomnianym (art. 17 ust. 2).

Pojęcia „prawo do bycia zapomnianym” oraz „prawo do żądania usunięcia danych” bardzo często są ze sobą utożsamiane, podczas gdy prawo do bycia zapomnianym administrator realizuje poprzez usunięcie danych podmiotu, którego dane dotyczą, na jego żądanie i wyłącznie w sytuacji upublicznienia tych danych przez administratora.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

15 kwietnia 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

Outsourcing usług w kancelarii komorniczej a RODO

Relatywnie często komornicy korzystają z usług zewnętrznych biur rachunkowo-kadrowych, informatyków czy firm ochroniarskich, zawierając w tym zakresie stosowne umowy. Jako administratorzy danych osobowych muszą oni jednak pamiętać o konieczności pisemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych tym podmiotom.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

2 kwietnia 2019

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Czy dłużnik ma prawo uzyskać informację od kancelarii komorniczej, w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane?

Obowiązek realizacji żądań kierowanych od osób, których dane są przetwarzane wynika z art. 15–22 Rozporządzenia RODO. Przyznane na gruncie art. 15 RODO prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, a także uprawnienia informacyjne są jednymi z najważniejszych praw podmiotu danych. Mają one charakter gwarancyjny i kontrolny, pozwalając np. na zweryfikowanie zgodności przetwarzania z prawem, oraz pozostają w związku funkcjonalnym zarówno z naczelnymi zasadami przetwarzania danych, jak i z innymi obowiązkami informacyjnymi administratora (którym jest także komornik sądowy).

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

18 marca 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

W jakich sytuacjach należy zgłaszać naruszenie ochrony danych do PUODO oraz poinformować osobę, której dane dotyczą?

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych stanowi obowiązek każdego administratora danych osobowych. Istotną kwestią w tym wypadku jest czas reakcji administratora (tj. jak najszybsze powiadomienie o naruszeniu organu nadzorczego), a także – jeśli to konieczne – powiadomienie o naruszeniu osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

4 marca 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55 rozporządzenia, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Przeczytaj więcej o niniejszej procedurze postępowania w RODO informatorze.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

18 lutego 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Na jakie zagrożenia jest narażona kancelaria komornicza podczas przetwarzania danych osobowych?

Określenie listy potencjalnych zagrożeń dla przetwarzania danych osobowych w kancelarii komorniczej wiążę się z identyfikacją aktywów, a tym samym z szacowaniem ryzyka.

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

4 lutego 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Czy posiadanie tylko polityki ochrony danych osobowych przez komornika oznacza zgodność z RODO?

Opis: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) nakłada na administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające szereg obowiązków dokumentacyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 stycznia 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przestrzeganiu RODO w kancelarii komorniczej?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych to nowa funkcja wprowadzona przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Pełni on rolę eksperta z zakresu ochrony danych osobowych w ramach podmiotu, u którego został powołany. Kluczowym zadaniem inspektora jest wspieranie podmiotu w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

8 stycznia 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

Obowiązki komornika sądowego jako pracodawcy – na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

13 lipca 2018

O czym informuje komornik sądowy. Obowiązek informacyjny przewidziany w Rozporządzeniu 2016/679

Od czasu wejścia w życie przepisów o RODO na komorniku sądowym ciąży wiele obowiązków informacyjnych względem osób fizycznych. Niniejszy tekst przedstawia jeden z najważniejszych i najczęściej występujących, czyli obowiązek informowania określony w art. 13 Rozporządzenia 2016/679.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

5 lipca 2018

Opublikowano przez
Anna Krasińska

RODO to odpowiedź na innowacyjne rozwiązania technologiczne

Nowe media to wyzwania również w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jedną z głównych płaszczyzn ich zbierania i wymiany jest internet – najpopularniejszy i dominujący środek przekazu, a także szereg narzędzi wspierających korzystanie z globalnej sieci, takich jak aplikacje.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

1 lipca 2018

Opublikowano przez
Ewelina Krzywosz

Kwalifikacje osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych

Określając zakres kompetencji, jakie powinna posiadać osoba wyznaczona na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD” lub „Inspektor”), unijny prawodawca nie zdecydował się na wskazanie zamkniętego katalogu wymogów formalnych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

29 czerwca 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Obowiązki komornika sądowego wynikające z Rozporządzenia 2016/679

Polski ustawodawca tylko częściowo dostosował prawo krajowe do norm zawartych w Rozporządzeniu 2016/679, wprowadzając w życie 25 maja 2018 r. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

8 czerwca 2018

Opublikowano przez
Anna Krasińska

Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w świetle RODO

Administrator przed podjęciem decyzji o wyborze środków, które chce zastosować w celu zabezpieczenia danych osobowych, powinien uwzględnić charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także – cechujące się różnym prawdopodobieństwem i wagą– ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

23 maja 2018

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

W tym artykule znajdziesz informacje w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

22 maja 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych

Poznaj zasady odpowiedzialności odszkodowawczej administratora lub podmiotu przetwarzającego wobec osoby, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 maja 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Przetwarzanie danych osobowych na innej podstawie niż umowa

Na jakiej podstawie przekazywane są dane osobowe do urzędu skarbowego zawarte w jednolitym pliku kontrolnym VAT?

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

26 kwietnia 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Dostosowanie do RODO – informacja dla administratorów danych osobowych (komorników sądowych)

Zobacz podsumowanie informacji o naszych działaniach ws. RODO oraz poznaj plany i zapowiedzi związane z rozwojem Twojego oprogramowania

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

20 kwietnia 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Analiza prawna statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO

Unijne Rozporządzenie 2016/679, które zacznie obowiązywać w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018r. wprowadza nową instytucję – Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 marca 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

Czym jest „przetwarzanie danych osobowych” i jakie obowiązki rodzi dla komornika? Dowiedz się, czytając ten artykuł.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

27 lutego 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO

RODO wprowadza 7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, które obowiązywać również będą komorników sądowych. Poznaj je wszystkie w tym krótkim artykule.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

14 lutego 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska